Administrator
   Aktualnosci
   Galeria
   Historia
   Ksiega Gości
   Nasza OSP
 

Historia - Historia

Chciałbym przedstawić Krótką Historie naszej Wsi :)

Silnica jest położona w południowo- zachodniej małopolsce, województwie Łódzkim, Powiecie Radomszczańskim, gminie Żytno. Sąsiaduje z Polichnem i Żytnem w którym jest kościół parafialny pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W latach 1860-74 w miejsce starego drewnianego powstał nowy kościół na terenie przylegającym do parku fundowany przez dziedziczkę wsi Franciszkę Dębińskich Siemieńską. Parafia Żytno istnieje zaś od 1445r. Obecnie posiada trzy odrębne człony takie jak Zabrodzie Silnickie, Kolonie Wymysłów oraz osadę Młynarską Fryszerkę w której w skład wchodzi młyn wodny, murowany z 1911r. dom drewniany z około 1910r. należący do Bolesława Góreckiego i kilka domostw. W 1885r. dobra Silnica Wielka składały się z folwarków: Silnica, Kępa, Wymysłów, osady młynarskiej Fryszerka, osady leśnej Gorgoń i Kozie Pole. W Silnicy zwaną także: Wielką, Sielnicą, Szydlnyczą, Silnyczą mieszkało 309 mieszkańców mieszczących się w 40 domach w 1827r. W tym czasie gmina Żytno zajmuje obszar 13936 morg i ma 4281 mieszkańców. Zachowały się niektóre informacje o liczbie Żydów i Niemców zamieszkujących parafię Żytno w końcu drugiej polowy XIXw. I tak w roku 1885 na terenie Silnicy zamieszkiwało 30 osób pochodzenia Żydowskiego i 9 osób pochodzenia Niemieckiego. Obecnie liczy około 510 osób którzy mieszkają w 140 domach.

Nasza wieś jest typowo rolnicza. Jednak rolnictwo tutaj jest słabo rozwinięte. W całej wsi są tylko dwa gospodarstwa specjalistyczne: z hodowlą krów i świń. Jest również hodowla pszczół. Obok rolnictwa, rzemiosła i drobnego handlu na terenie gminy funkcjonowały także liczne młyny poruszane siłą rzek i strumieni oraz w pewnym okresie czasu kuźnie i fryszenice. Do dziś przetrwały dwa młyny lecz nie są one napędzane przez wodę.

W naszej wsi znajdują się pozostałości zespołu dworskiego takie jak: gorzelnia, obecnie należy do Prywatnego Właściciela, murowany, z końca XIXw. i 1900 przebudowany około 1950r. oraz pozostałości parku /przełom 18 i 20 w./ ze względu na duże zniszczenie, park nie kwalifikuje się do objęcia ochroną konserwatorską. Należy go chronić jako park wiejski. W Silnicy mieszczą sie także: dwie kaplice jedna murowana z II połowy 20w. i druga przy drodze do Żytna, murowana z końca 18w, kapliczka obok skrzyżowania z 1935r. Cmentarz wojenny i zakaźny z II wojny światowej.

W Silnicy jest też duży budynek szkolny. Mieszkańcy wsi sami ją wybudowali w czynie społecznym teraz są w niej I klasy Gimnazjum, ale jeszcze 6 lat temu była tam szkoła podstawowa. Budynek ten jest stary lecz dzięki ciągłym remontom ma całkiem niezły wygląd.

W latach powojennych mieściła się w Silnicy: gmina, kuźnia, sklep odzieżowy oraz świetlica dla młodzieży. Funkcjonuje także biblioteka. Utworzona ona została w 1950r. Do 1974r. funkcjonowała jako samodzielna placówka pod nazwą Gromadzka. Później została przyłączona do placówki w Żytnie z placówką w Silnicy. Przy drodze do lasu mieści się remiza w której ma siedzibę Ochotnicza Straż Pożarna. Strefą ochrony widokowej należy objąć przestrzeń między starodrzewem, a linią lasu. Strefą ochrony ekologicznej należy objąć starodrzew parku oraz przylegające do niego łąki i zespół stawów rybnych, stanowiące razem wartościowy przyrodniczo zespół będący ostoją ptactwa i zwierzyny.

W XVI w. widzimy w Żytnie i najbliższej okolicy szlachecką rodzinę Życieńskich. Ród ten był spokrewniony jak należy przypuszczać z analizy uprzednio przedstawionych wzmianek o właścicielach Żytna, z wcześniejszymi jego dziedzicami- Rędzińskimi, których obecność na tym terenie, o czym już mówiłem jest poświadczona w XIV stuleciu. Od pierwszej połowy 17 stulecia pojawiają się coraz częściej na obszarze gminy przedstawiciele innego szlacheckiego rodu- Siemieńskich, herbu Leszczyc. W połowie 16w. użytkowało Silnicę trzech właścicieli: Krzysztof, Kacper, Zofia Silniccy. Pradwopodobnie od nich pochodzi nazwa Silnicy. W 19w. na obszarze gminy Życińskiej zdają się dominować dwa rody ziemiańskie, które zgromadziły na tym terenie największe dobra był to ród: Ostrowskich i Siemieńskich. Według tradycji rodzinnej ród Siemieńskich wywodził sie z Siemienic w Ziemi Łęczyckiej. Mieszkańcy powiadają o tej rodzinie, że byli w niej lidzie prostotą i szczerością tchnący, ale gospodarze dobrzy. Część rodziny mieszkała w pałacyku w Silnicy. Mieli liczną służbę.

Do roku 1939 właścicielem był Hieronim Siemieński. W 1945r. następuje parcelacja gruntów. W roku 1961 istniał zrujnowany dwór drewniany. Do 1989.r następuje rozbiórka dworu i intensywne budownictwo mieszkaniowe w pasie przydrożnym.

 W 1945r. cała rodzina Siemieńskich musiała uciec do Warszawy. Tym samym zostawiając cały swój majątek.

Z różnych źródeł możemy się dowiedzieć że Hieronim Siemieński i niektórzy członkowie jego rodziny zostali pochowani w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Żytnie.

Moim Zdaniem Silnica ma bardzo ciekawą historię, którą warto poznać głębiej. Lecz oprócz historii jest Także bogactwo przyrody, znajdują się tu piękne kompleksy lasów. Świeże powietrze, dogodne warunki do rozwijania swoich zainteresowań zwierzętami, ptakimi, roślinami, poprostu naturą.

SILNICA - Samo Piękno !!!!!
 
Copyright ©2018 by Silnica
Kreator Stron www